Feskjær kitespot – Kommunen tar ikke hensyn

Oslo Kiteklubb har via brev til Tønsberg Kommune 8 juli 2020 gitt faglige innspill til prosjektet Felleskap i Fjæra til “Stangsåsen og Feskjærveien Velforening” for etablering av lekeplass på Feskjær friområde. Vi kan se fra siste utvikling i saken at avd. Virksomhet kultur og idrett v/Tønsberg Kommune at det har vært gjennomført befaring uten at Oslo Kiteklubb har blitt invitert og at man ikke tar hensyn til våre faglige råd. Kommunen henviser til feilaktige påstander om at vi ønsker å flytte lekeapparatene noe. Dette stemmer ikke da vi i vårt brev sendt juli 2020 skrev «Dersom lekeplass skal etableres på friområdet mener vi at dette bør plasseres på den sørlige delen av friområdet rett bak skogholtet etter parkeringsplassen».  Det nye forslaget fra kommunen finner du her

Vi har i dag sendt et nytt brev til Tønsberg Kommune i håp om de skal forstå hvilke utfordringer vi står ovenfor dersom de velger å opprettholde plassering av lekeapparater i riggesonen på Feskjær.  Hele brevet kan du leser nedenfor.

Linker til saksdokumenter:
Innsyn i hele saken  – Sak 20/15277 – Feskjær – Åsgårdstrandsveien – 111/9 – aktivitetsplass

Siste saksdokumenter fra avd. Virksomhet kultur og idrett v/Tønsberg Kommune

Brev fra Oslo Kiteklubb 8 juli 2020

Plassering av lekeplass ved Åsgårdstrand på Feskjær friområde gnr 111 / bnr 9

Vi viser til vårt brev datert 08.07.2020 hvor vi har gitt innspill til plassering av lekeapparater på Feskjær friområde. Ut fra de nye tegningene og plassering beskrevet i brev «Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for etablering av lekeplass på Fekjær friområde.pdf datert 12.10.2020 av Virksomhet kultur og idrett v/Tønsberg Kommune», så kan vi ikke se at våre innspill blir hensyntatt.

I søknaden skriver avsender «Katrine Skalleberg» følgende: «Kommunen har i tillegg fått henvendelse fra kite- miljøet i Vestfold og i Oslo, som ønsker at apparatene flyttes noe, slik at den ikke går på bekostning av deres behov for riggplass.» Dette er ikke riktig. I vårt brev skrev vi at «Dersom lekeplass skal etableres på friområdet mener vi at dette bør plasseres på den sørlige delen av friområdet rett bak skogholtet etter parkeringsplassen»

Bakgrunnen for at vi mener at ingen lekeapparater må plasseres ved/foran syrinbuskene er fordi dette vil medføre til høy sannsynlighet for uønskede situasjoner, som f.eks å få en fallende kite i hodet eller andre hendelser. Å få en kite fallende i hodet er farlig, man kan få personskader.

Dette er ikke et problem i dag, da kiting ikke er i noen konflikt med andre aktiviteter på friområdet og dagens riggområdet er trygt for kitere og ikke-kitende personer.

Det er ikke nok å flytte «lekeapparatet noe» slik som foreslått av Virksomhet kultur og idrett v/Tønsberg Kommune fordi lekeapparatet vil være i konflikt når vi skal få utstyret (kiten) trygt opp / ned fra luften. Vindretningen bestemmer alltid hvor på «riggområdet» denne prosedyren kan utføres. Kiting er en trygg sport, men vår aller mest «kritiske prosedyre» er når vi tar kiten opp / ned fra luften. Dessverre ser vi at de aller fleste ulykker skjer når denne prosedyren utføres. Derfor må man ikke plassere lekeapparater foran syrinbuskene fordi lekeapparatene vil stå faretruende nær når kiten tas opp / ned fra luften. Vi ønsker ikke at lekende barn skal være innblandet i en ulykke dersom uhell skulle skje.

 

Vi leser også at det har vært gjennomført befaring mellom Tønsberg Kommune og Velforeningen, men vi
kan ikke se at vi har blitt invitert på befaring som innehar fagelig kompetanse på kiting. 

Hvilke sikkerhetsmessige faglige vurderinger og hensyn har Virksomhet kultur og idrett v/Tønsberg Kommune tatt på befaringen med tanke på sameksistens mellom lekeapparat og riggområde? 

Vi er bekymret for sikkerheten til de lekende og kitere dersom plasseringen til lekeapparatene ved syrinbuskene opprettholdes i det nye forslaget. Dette vil skape en unødvendig konfliktsituasjon mellom kitere og de lekende dersom ulykker skulle oppstå. Vi ønsker at barn skal få lov til å utfolde seg og leke trygt på en lekeplass! Vi håper at vi sammen kan ta en befaring eller et møte slik at vi med kompetanse på kiting får kommet med innspill slik at sikkerheten blir ivaretatt. 

Samtidig vil vi påpeke at bygging i strandsonen som påvirker eller begrenser bruk av allemannsretten er ulovlig iht “Plan- og bygningsloven”. Ref: §1-8: Det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ved spørsmål om utbygging i strandsonen langs sjøen og langs viktige vassdrag. Begrepet naturmiljø omfatter også ivaretakelse av biologisk mangfold selv om det ikke er nevnt direkte i loven. Naturmiljøbegrepet omfatter det biologiske mangfoldet sammen med ivaretakelse av friluftslivs- og landskapsverdier i videste forstand. Dette gjelder både i forbindelse med utarbeiding av planer og ved avgjørelse i dispensasjonssaker. I områder med sterk konkurranse om strandsonen er det spesielt viktig å unngå bygging, av hensyn til allmenne interesser.”

Slik vi tolker det, vil dette nye forslaget fra Virksomhet kultur og idrett hindre vårt bruk av friområdet i strandsonen og vår allmenne interesser blir ikke ivaretatt av forslaget iht allemannsretten.

Vi mener fortsatt at plassering av lekeplass på den sørlige delen av friområdet er tryggest med tanke på trafikkert vei, parkeringsplass og når det foregår kiteaktivitet. 

Vi ser av de nye tegningene at det er foreslått to lekeapparater foran parkeringsplassen dette er ikke i konflikt med «riggområdet»

Ellers ønsker vi å presisere at vi er opptatt av sameksistens og å ha en god dialog for å finne gode løsninger til problemstillingen vi har adressert.

 

Med vennlig hilsen

Anders Horgen
Styreleder i Oslo Kiteklubb