Feskjær Kitespot – Vi påklager Rådmannens vedtak

Feskjær Kitespot - Vi påklager Rådmannens vedtak

Oslo Kiteklubb har sendt påklage på vedtak UPB-129/21 ang lekeapparater på Feskjær friområde til Rådmannen v/Tønsberg Kommune. Rådmannen har fattet vedtak om bygging av lekeapparat rett ved hvor vår kiteaktivitet foregår. Vi er positive til at det settes opp lekeapparater på Feskjær friområde, men vi er kritiske til at det skal monteres lekeapparater akkurat ved syrinbuskene hvor vår kiteaktivitet foregår. Vi mener at lekeapparate må flyttes lengre syd på friområdet.

Oslo Kiteklubb har via brev og møter adressert problemstillingen vedrørende plasseringen av lekeapparater til Tønsberg Kommune og “Stangsåsen og Feskjærveien Velforening”. Vi erfarer også at Vestfold og Telemark Fylkeskommune adresserer samme problemstilling som oss.

Dessverre ser vi at Rådmannen ikke hensyntar våre innspill. Derfor er vi nødt til å påklage saken. Du kan lese vår påklage nedenfor i neste avsnitt.

Linker til saksdokumenter:
Vedtak fra Rådmannen
Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Våre tidligere uttalelser i saken:
Feskjær kitespot trues av lekeplass
Feskjær kitespot – Kommunen tar ikke hensyn

Innsyn i hele saken finner du her:
Sak 20/15277 – Feskjær – Åsgårdstrandsveien – 111/9 – aktivitetsplass

Påklage på vedtak UPB-129/21 a ng l ekeapparater på Feskjær friområde gnr 111 / bnr 9

Oslo Kiteklubb påklager UPB-129/21 vedtak i sak 20/15277 ang. montering av lekeapparater ved syrinbuskene på Feskjær friområde gnr 111 / bnr 9.

Oslo Kiteklubb er positive til at det settes opp lekeapparater på Feskjær, men vi er fortsatt kritiske til å sette opp lekeapparater akkurat ved syrinbuskene. Dette fordi lekeapparatet vil være i konflikt når vi skal få utstyret (kiten) trygt opp / ned fra luften. Vindretningen bestemmer alltid hvor på «riggområdet» denne prosedyren kan utføres. På Feskjær utøves vår aktivitet på nordlige vindretninger. Det betyr at vår aktivitet begrenses av arealets størrelse og vindretning som gjelder for arealet.

Kiting er en trygg sport, men vår aller mest «kritiske prosedyre» er når vi tar kiten opp / ned fra luften. Dessverre ser vi at de aller fleste uhell / ulykker skjer i denne fasen, og det er derfor viktig å ha god sikkerhetsmargin til nærliggende objekter når denne prosedyren utføres. Plasseringen av lekeapparatet ved syrinbuskene gir kitere for liten sikkerhetsmargin og derfor må lekeapparatene flyttes lengre syd som inntegnet i vår skisse, slik at ikke lekeapparatene stå faretruende nær når kiten tas opp / ned fra luften. Vi ønsker ikke at lekende barn skal være innblandet i en ulykke dersom et uhell skulle skje. 

Her ser vi dessverre at vedtaket gjort av Rådmann ikke ivaretar §5a og §5b Krav til fysisk utforming iht. “Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging” på en slik måte at det er trygt for lekende barn og samtidig gir mulighet for sameksistens med kitere. Spesielt bemerkes følgende:

 • §5a står det:
  «Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare
 • §5b står det:
  «I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:
  – er store nok og egner seg for lek og opphold
  – gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
  – kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.»

Bildet viser utfordringen dersom lekeapparat monteres ved syrinbuskene

Vi mener at kravene som er beskrevet i §5a og §5b kan ivaretas ved at planlagte lekeapparater ved syrinbuskene flyttes lenger syd på Feskjær slik at sikkerheten til barna blir ivaretatt best mulig. Dette har vært vår holdning og intensjon hele veien at vi ønsker sameksistens mellom lekende barn og kiting på friområdet. Dette har vi blant annet tatt opp på møte mellom Tønsberg Kommune og velforeningen 11. Desember 2020, samt i våre brev, uten at våre forslag har ført frem. 

I tillegg ser vi at Vestfold og Telemark Fylkeskommune har adressert samme problemstilling som oss og henviser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging hvor plassering av lekeapparater må plasseres trygt for barn og unge for å unngå eventuelle konflikter mellom de lekende og de kitende. 

Ved å flytte lekeapparatet som vi har foreslått, vil alle brukere av friområdet kunne utøve sine aktiviteter like trygt og sikkert som i dag, og kiterne kan fortsette å utøve sin sport på samme måte som de har gjort i flere tiår.

Forslag til plassering slik vi har kommunisert.

Oslo Kiteklubb oppfatter at det å sette opp lekeapparater ved syrinbuskene er omdisponering av friområdet og vi kan ikke se av §5d iht Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging at vedtaket gir kiterne et erstatningsområde for at vår aktivitet kan opprettholdes uten å skape konflikt med andre.

 • §5d står det:
  «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.»

Kiting er den sporten som vokser raskest blant unge og voksne i Norge og har nå passert ca. 4000 på landsbasis. Oslo Kiteklubb representerer ca 500 aktive kitere.  Vi erfarer at flere unge fra 10 årsalderen og oppover utøver denne sporten sammen med sine foreldre. Kiting er ingen særinteresse, men favner mange og er en aktivitet som trenger tilrettelegging på lik linje som annen aktivitet / ballspill som foregår på Feskjær. 

Vi skulle gjerne ha sett at vi kunne flyttet vår aktivitet til andre områder på friområdet, men dessverre er friområdet utformet slik at det da ikke blir mulig å utøve vår aktivitet pga arealets utforming og vindforhold.

Ellers ønsker vi å presisere at vi er opptatt av sameksistens og å ha en god dialog for å finne gode løsninger til problemstillingen vi har adressert.

Med vennlig hilsen
Anders Horgen
Styreleder

Jan Ivar Ljosland
Styremedlem