Feskjær kitespot trues av lekeplass

Oslo Kiteklubb har fulgt med prosessen rundt prosjektet Felleskap i Fjæra til “Stangsåsen og Feskjærveien Velforening” for etablering av lekeplass på Feskjær friområde. I prosessen har flertall av kitere gitt beskjed om at de er i mot at lekeplass etableres på dagens riggområde. Her har ikke velforeningen valgt å ta hensyn til oss kitere og søkt Tønsberg Kommune om dispensasjon til å bygge lekeplass ved toalettet / syrinbuskene på nordsiden av Feskjær friområde innenfor 100-metersbeltet i strandsonen. Informasjon om prosjektet finner du her

På vegne av våre medlemmer i Oslo Kiteklubb, har vi dag sendt nedenfor skriv til “Tønsberg Kommune” da vi mener at dette ødelegger riggområdet og grunnlaget for kiting på Feskjær. Samtidig påpeker vi at bygging i strandsonen som påvirker eller begrenser bruk av allemannsretten er ulovlig iht “Plan- og bygningsloven §1-8”. Slik vi tolker det, vil dette hindre vårt bruk av friområdet i strandsonen og vår allmenne interesser blir ikke ivaretatt av forslaget til “Stangsåsen og Feskjærveien Velforening” iht allemannsretten.

Saken er også diskutert i Tønsberg Blad – Aktivitetspark på Feskjærodden er et alvorlig inngrep i et uberørt friområde

Innsyn i saken hos Tønsberg Kommune – Sak 20/15277 – Feskjær – Åsgårdstrandsveien – 111/9 – aktivitetsplass

Vi holder dere orientert om utviklingen i saken, brevet finner dere under.


Innspill til planer om lekeplass ved Åsgårdstrand på Feskjær friområde gnr 111 / bnr 9

Feskjær friområde benyttes aktivt av mange kitere i Vestfold, Oslo og Viken fylke. Friområdet er et av de få stedene langs hele Oslofjorden som er egnet for kiting primært på nordlige og østlige vindretninger. Som oftest blåser det 8-20 m/s på disse vindretningene på Feskjær. På slike dager blir ofte ansett som “dårlig vær” av personer som ikke driver med vannsport. Derfor er ikke kitere i konflikt med badende eller med andre aktiviteter på slike dager da man mer eller mindre har friområdet for oss selv. Disse gode kiteforholdende er dominerende om våren og høsten. 

Oslo Kiteklubb representerer 430 medlemmer (m/betalt årskontingent) og er imot planene om å plassere en lekeplass ved toalettet / syrinbuskene på nordsiden av Feskjær friområde innenfor 100-metersbeltet.

Plasseringen av lekeapparat som foreslått av “Stangsåsen og Feskjærveien Velforening” vil ødelegge riggområdet som benyttes for oppsett av kite, ta kiten opp i lufta samt landing av kite på en trygg og sikker måte. Kiting er en trygg sport og er ikke definert som ekstremsport. Det er sjelden ulykker i sporten.

Når man kiter, er man avhengig av et åpent landareal av en viss størrelse med stabil pålandsvind slik at man kan få utstyret trygt opp / ned fra luften. Dette kaller vi for et «riggområde». Vindretningen vil alltid avgjøre hvilken del av landområdet som kan benyttes som riggområde. For Feskjær friområde benyttes store deler av det nordøstlige området som riggområde pga vindretningene som gjelder for Feskjær.

Hver kiter trenger minimum en radius på 30-35 meter for å kunne få utstyret trygt opp / ned fra luften i et riggområde. Som med et fly, er vår mest “kritiske” fase når kiten tas opp i luften eller når den skal landes. 

Slik lekeapparatet er foreslått plassert, vil dette gå utover sikkerhetsmarginene til ovenfor prosedyre og det vil presse riggområdet lenger øst på Feskjær som er et uegnet riggområde. 

Velforeningen henviser til i sitt forslaget at det ikke vil forstyrre nåværende aktivitet som fotball og volleyball, men informerer ikke om at dette vil ødelegge for riggområdet til kitere. Samtidig argumenterer velforeningen med at de er opptatt av sikkerheten til de lekende, noe vi også er opptatt av. 

Vi mener at plasseringen av lekeapparatet ikke er trygt nok for de lekende og kiterne. Plasseringen medfører at kitere blir tvunget til å bruke et riggområde lengre øst. Her øker sannsynligheten for uønskede situasjoner, som f.eks å få en fallende kite i hodet eller andre hendelser. Dette er ikke et problem i dag, da man ikke er i noen konflikt med andre aktiviteter og dagens riggområdet er trygt for kitere og ikke-kitende personer. Det er viktig å huske på at et trygt riggområde velges ut fra vindretning samt arealet rundt og kan ikke velges ut i fra andre kriterier.  


Samtidig vil vi påpeke at bygging i strandsonen som påvirker eller begrenser bruk av allemannsretten er ulovlig iht “Plan- og bygningsloven”. Ref: §1-8: Det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ved spørsmål om utbygging i strandsonen langs sjøen og langs viktige vassdrag. Begrepet naturmiljø omfatter også ivaretakelse av biologisk mangfold selv om det ikke er nevnt direkte i loven. Naturmiljøbegrepet omfatter det biologiske mangfoldet sammen med ivaretakelse av friluftslivs- og landskapsverdier i videste forstand. Dette gjelder både i forbindelse med utarbeiding av planer og ved avgjørelse i dispensasjonssaker. I områder med sterk konkurranse om strandsonen er det spesielt viktig å unngå bygging, av hensyn til allmenne interesser.”

Slik vi tolker det, vil dette hindre vårt bruk av friområdet i strandsonen og vår allmenne interesser blir ikke ivaretatt av forslaget til “Stangsåsen og Feskjærveien Velforening” iht allemannsretten.

Dersom lekeplass skal etableres på friområdet mener vi at dette bør plasseres på den sørlige delen av friområdet rett bak skogholtet etter parkeringsplassen. Vi mener at denne plasseringen er tryggest med tanke på trafikkert vei, parkeringsplass og når det foregår kiteaktivitet.

Forslag til plassering

Kort om argumentene:

  • Plasseringen vil ta hensyn til nåværende aktivitet som kiting, fotball og volleyball.
  • Plasseringen vil også forstyrre minst mulig av siktlinjen til nærliggende eiendommer.
  • Av trafikksikkerhetsmessige hensyn er det avstand til parkeringsplass og trafikkert vei for brukerne av lekeapparatet.
  • Kort avstand til lekeapparater og zipline.
  • Gir mer skjermet inngripen av naturomgivelsene, da skogholtet vil fungere som skjerming.
  • Forstyrrer ikke adkomsten til friområdet.
  • Plasseringen gir mulighet for at kitere med barn kan være med samtidig
  • Opprettholder et sikkert og trygt riggområde for kitere

Oslo Kiteklubb er svært opptatt av å ha god dialog med grunneiere, myndigheter og foreninger for ivareta at man kan sameksistere uten at man kommer i sjenanse for hverandre. Derfor har vi tro på dialog og gode løsninger for tilrettelegging. 

På generelt grunnlag er det viktig for oss å nevne at det er allerede “stort press” på andre kiteområder rundt Oslofjorden som kun fungerer på sørlige vindretninger. Derfor blir det stadig mer og mer vanskelig å få utøvd sporten når områder omreguleres til andre hensyn av myndigheter / grunneiere. Vi opplever at dette skaper mer konflikt mellom kitere og ikke kitende personer som kunne vært unngått dersom riktig tilrettelegging hadde vært utført. 

Derfor er det svært viktig at foreslått plassering av lekeapparatet av “Stangsåsen og Feskjærveien Velforening” revurderes slik at alle kan benytte seg av friområdet iht til allemannsretten og “plan- bygningsloven §1.8”.

Med vennlig hilsen
Styret i Oslo Kiteklubb