Hardangervidda i fare for å bli stengt!

(For english – please scroll down)

Nå gjelder det å engasjere seg!

Oslo Kiteklubb har i dag deltatt i møte med Statsforvalteren i Oslo & Viken angående “Avsluttende møte – utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde”

Her ble vi i dag orientert om hvilke tiltaksplan som ønskes gjennomført for å kunne opprettholde en bærekraftig og levedyktig villreinstamme på Hardangervidda, utført av en faggruppe etter oppdrag av Statsforvalteren i Oslo & Viken. Oslo Kiteklubb har dessverre ikke fått invitasjon eller anledning til å delta i faggruppen for å kunne representere det vi kan best; kiting.

Overordnet forslag til tiltak

 • Generelt speilvendingsprinsipp (forbud) i hele villreinområdet av ulike friluftsformer som eks; padling, kiting, sykling, fatbike, hundespann med mer.
 • All aktivitet og friluftsliv blir i utgangspunktet forbudt.
 • Statsforvalteren har bekreftet pr 15.11.2023 at de ønsker at kiting skal bli forbudt!
 • Jakt skal fortsatt være lov, men man ønsker å innføre hviletid for villreinen under jakten.
 • Stenge turisthytter
 • Legge ned stier og ulike stisystemer
 • RV7; Lang tunnel og ferdselsrestriksjoner for å tilrettelegge for villreintrekk
 • RV7; (alternativt); begrense parkering. Vurdere nattestenging og brøyteregime.
 • E134; lang tunnel fra Røldal og gjennom Dyrskar,samt ferdselregulerende tiltak
 • Vei inn Imingdalen (Brusetervegen): Begrense kjøring for allmennheten vest for Flåtåe
 • Tidsavgrensing av løyper og åpningstider på turisthytter i vest. Ikke kvisting og åpne hytter vest for Sandhaug etter ca. 1. april
 • Begrense kvisting og hytter; i øst frem til ca. 1. april og i vest fra ca. 1. april
 • Med mer.

Vårt syn i saken

Oslo Kiteklubb er positive til at det må innføres tiltak for å sikre at vi har en levedyktig villreinstamme på Hardangervidda, men vi er svært opptatt av det må være mulig å ha sameksistens mellom alle frilufts- brukere/aktiviteter og villrein. Vi kan ikke se at faggruppen har vurdert bruken av dynamiske forbudssoner rundt villreinstammen, slik vi har svært god erfaring fra i fjorårets sesong. Dette har fungert og har blitt respektert høyt nasjonalt og internasjonalt. Rapporten ang. dynamiske forbudssoner utarbeidet av Statens naturoppsyn, er ikke hensyntatt i vurderingene.

Vi har etterspurt hvor den faglige begrunnelsen ligger i at kitere har et stort skadepotensial. Her får vi dessverre ikke noe gode faglige svar eller forklaringer fra Statsforvalteren og faggruppens syn samt vurderinger. Vi oppfatter at svarene er tynt faglig begrunnet og vi bevitner mangelfull kunnskap om kiting, sannhet i vår påvirkning av villreinstammen og hvilke tiltak som fungerer.

Vi mener at løsningen for sameksistens er å innføre dynamiske forbudssoner med god margin rundt villreinstammen, med digitale kart som vil gjelde for alle brukergrupper av Hardangervidda hele året. Dyrene er i dag allerede GPS merket, og dermed er det enkelt å få plass digitale kartløsninger som brukerne av Hardangervidda må forholde seg til. Dette er en god og enkel løsning for å kunne sørge for god sameksistens mellom villreinstammen og alle brukere av Hardangervidda. Den store fordelen med denne løsningen er at vil sikre at villreinstammen får ro! Vi kan ikke støtte et slikt inngripende tiltak som medfører totalforbud av Hardangervidda slik tiltakene foreligger i dag uten noen form for sameksistens.

Vår innvolvering

OKK ble invitert i et dialogmøte med Viken fylkeskommune i februar 2023 som representerer fagområdet “Friluftsferdsel” i faggruppen til SF Oslo & Viken. Her hadde vi en god dialog og vi fikk fremmet vår kunnskap om kiting. Vi ble lovet i dette møtet å bli tatt med videre i prosessen og bli informert videre. Allerede mars 2023 starter de ulike fagområdene å jobbe med forslag til tiltak uten at vi blir involvert. Vi har blitt utelatt fra alle adresselister. Det er helt tilfeldig at vi i dag; onsdag 9. november kl12:30; ble gjort oppmerksom på møtet som ble avholdt kl 14. Vi er tatt litt på sengen akkurat som de fleste av oss her. Vi valgte å ikke ytre oss så mye i dette møtet, da debatten er svært polariserende og ensidig. Med dette føler vi oss lurt bak lyset av SF Oslo & Viken.

Hva er videre prosess?

1. desember legges det frem en rapport/utkast til tiltaksplan fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til Miljødirektoratet. Dette skal så videre behandles i Miljødirektoratet og i Klima- og miløjødepartementet. Tiltaket sendes på offentlig høring ila. 2024. Oppfølging og tiltak kan begynne før planen er godkjent. Forslag til ny politikk / lovendring kan tas med i læringsarbeidet og stortingsmelding for villrein.

Hva gjør Oslo Kiteklubb nå?

Nå trenger styret å fordøye det som er lagt frem. Det er ikke mulig pt. å påvirke eller forslag til tiltak som skal sendes til Miljødirektoratet.

Det vil bli en krevende tid foran oss og det er viktig at vi kitere står nå samlet fremover. Samarbeid på tvers av interessenter, kiteklubber, organisasjoner med samme synspunkter og utfordring blir viktig fremover.

Vi skal sette oss ned å lage en strategi for videre arbeid for å verne om våre interesser.

Vi setter gjerne pris på om du vil være med å bidra med arbeidet dersom du har relevant erfaring eller verdifull nettverks-tilgang som bør benyttes i denne saken, ta kontakt med undertegnede.

Styrets leder / kite president
Anders Horgen

Video fra avluttende møte


English Edition

Now it’s time to get involved!

Oslo Kiteklubb has today (8th november 2023) participated in a meeting with the County Governor of Oslo & Viken regarding the ‘Final Meeting – Draft Action Plan for the Hardangervidda Reindeer tribe’.

Here, today, we were informed about the action plan that is desired to be implemented in order to maintain a sustainable and viable reindeer population on the Hardangervidda plateau, carried out by an expert group commissioned by the County Governor of Oslo & Viken. Unfortunately, Oslo Kiteklubb has not received any invitation or the opportunity to participate in the expert group to represent our expertise; which is kiting.

The overall proposal for measures includes

 • All activity and outdoor recreation is initially prohibited.
 • Hunting will still be allowed, but there is a desire to introduce rest periods for the reindeer during the hunting season.
 • Closing tourist cabins.
 • Closing down trails and various trail systems.
 • RV7: A long tunnel and travel restrictions to facilitate reindeer migration.
 • RV7 (alternative): Limiting parking. Consider night closures and snow removal schedules.
 • E134: A long tunnel from Røldal through Dyrskar, as well as travel-regulating measures.
 • Road into Imingdalen (Brusetervegen): Limiting public driving west of Flåtåe.
 • Time-limited grooming of trails and opening hours for tourist cabins in the west. No trail grooming and open cabins west of Sandhaug after approximately April 1st.
 • Limit grooming of trails and cabins; in the east until approximately April 1st and in the west from approximately April 1st.

Our standpoint in this matter

Oslo Kiteklubb is in favor of implementing measures to ensure the viability of the reindeer tribe on the Hardangervidda plateau. However, we are highly concerned that it should be possible to coexist between all outdoor users/activities and the reindeer tribe. We cannot see that the expert group has considered the use of dynamic restricted zones around the reindeer tribe, which we have had very positive experiences with in last year’s winter season. This solution functioned very well and has been highly respected both nationally and internationally. The report regarding dynamic restricted zones, prepared by the Statens Naturoppsyn/National Park Ranger, has not been taken into consideration in the assessments by the expert group.

We have inquired about where the scientific rationale lies in the claim that kite enthusiasts pose a significant risk to the reindeer tribe. Unfortunately, we have not received any sound scientific answers or explanations from the County Governor and the expert group’s perspective and assessments. We perceive the responses as lacking a strong scientific basis, and we witness a lack of knowledge about kiting, the truth in our impact on the reindeer tribe and the effectiveness of the proposed measures.

We believe that the solution for coexistence is to implement dynamic restricted zones with a substantial margin around the reindeer tribe, using digital maps that apply to all user groups on the Hardangervidda plateau throughout the year. The reindeers are already GPS tagged today, making it easy to implement digital mapping solutions that all Hardangervidda users must adhere to. This is a good and simple solution to ensure peaceful coexistence between the reindeer population and all users of the Hardangervidda area. The significant advantage of this solution is that it will ensure the reindeer tribe has the necessary peace. We cannot support such an intrusive measure that imposes a total ban on the Hardangervidda mountain plateau as the current measures stand, without any form of coexistence.

Our involvement

Oslo Kiteklubb was invited to a dialogue meeting with Viken County Municipality in February 2023, representing the field of “Outdoor Activities” in the expert group for the County Governor of Oslo & Viken. We had a productive dialogue in this meeting and were able to share our knowledge about kiting. We were promised in this meeting that we would be included in the ongoing process and kept informed. However, by March 2023, the various fields of expertise started working on proposals for measures without our involvement. We have been left out of all mailing lists. It was purely coincidental that today, Wednesday, November 9th, at 12:30, we were made aware of the meeting that was held at 14:00. We were caught off guard, just like most of us here. We chose not to express ourselves much in this meeting, as the debate is highly polarized and one-sided in advance to the reindeers. With this, we feel deceived by the County Governor of Oslo & Viken.

The further process is as follows

On December 1st, a report/draft action plan will be presented by the County Governor of Oslo and Viken to the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet). This will then be further processed by the Norwegian Environment Agency and the Ministry of Climate and Environment (Klima- og miljødepartementet). The measure will be subject to public consultation during 2024. Follow-up and implementation of measures can commence before the plan is approved. Proposals for new policies or legislative changes can be included in the learning process and the parliamentary report on reindeer.

Important - your actions matters

At Hardangervidda mountain plateau there exist large reindeer herd that must not be disturbed in any matter at all times! The reindeers has the hardest time during wintertime. There is lack of food and resources available to them. If you by chance should see or meet a flock of reindeer or other wildlife while snowkiting unexpectedly, please simply immediately turn discreet in opposite direction. Do not in any circumstances ride with or against them, as they will waste a lot of valuable energy! Avoid this!

There will be implemented “Temporary Prohibited Kitezone” during this winter season also. Please do respect this, monitor this page and Be an ambassadeur and do not kitesurf in this area when enabled!
If we can prove that these measures actually works, we might be able to avoid that Hardangervidda being shut down!

Our process further

Oslo Kiteklubb’s current actions involve the need for their board to digest the information presented. At the moment, it’s not possible to influence or propose measures that will be sent to the Norwegian Environment Agency nor influence changes in the expert group suggestions.

The times ahead may be challenging, and it’s crucial for kite enthusiasts to stand together. Collaborating across stakeholders, kite clubs, organizations with similar viewpoints and challenges will be essential going forward.

We plan to sit down and formulate a strategy for future work to protect our interests. We welcome contributions from those who have relevant experience or valuable networking connections that could be utilized in this matter. If you have such expertise or connections and wish to contribute to our efforts, please do not hesitate to contact us.

Best Regards
Anders Horgen, the Board’s leader and Kite President.