Høringsinnspill til Meld. St. 18 (2023–2024) – Ein forbetra tilstand for villrein

Innspill til Stortingsmelding om villrein

Oslo Kiteklubb (herunder OKK) viser til Meld.St. 18 (2023-2024) – Ein forbetra tilstand for villrein, hvor vi fremmer følgende innspill og anmodningsvedtak. Vi er positive til at det er utarbeidet en egen melding for å sikre bedre leve- og bestandsdyktig for vår ansvarsart.

OKK er Norges største kiteklubb som er anerkjent for å representere kitere på landsbasis og vi har allerede de 2 siste årene bidratt stort med tiltak for å bidra til å bedre villreinens situasjon på Hardangervidda av eget initiativ da vi ser viktigheten at vi skal bidra med vår del av ansvaret.

Hardangervidda er et unikt sted for kitere på grunn av stabile vindforhold og nærhet til riksvei, noe som gjør det trygt å utøve sporten. Det finnes ingen andre steder i Norge som er like egnet.

Villreinvennlig ferdsel

Oslo Kiteklubb er svært opptatt av at vår ferdsel skal være villreinvennlig, på lik linje med regjeringens politikk i meldingen. Vi er glade for at regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig kan benytte seg av norsk natur fremfor generelle forbud.

De siste 2 årene har OKK i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) etablert dynamiske forbudssoner basert på villreinens sanntidsposisjoner (GPS) på Hardangervidda langs RV7 som et pilotprosjekt hvor majoriteten av aktiviteten utføres. Dynamiske kart oppdateres daglig/ukentlig som tydelig avgrenser hvor ferdsel ikke er tillatt med god avstandsmargin rundt villreinen. OKK har satt opp midlertidige opplysningsskilt med tilhørende QR-kode hvor man kan lese av gjeldende forbudssone. Sosiale medier er benyttet med bredt nedslagsfelt for å nå ut brukerne.

Ferdsels tiltaket har bidratt til at villreinen ikke blir forstyrret og erfaring viser at løsningen er høyt respektert blant kitere nasjonalt og internasjonalt (turister). Tiltaket respekteres høyt fordi tiltaket er minst mulig inngripende og samtidig ansvarliggjør brukerne av fjellet. Ref rapport fra SNO “2023.03.21 – Statens Naturoppsyn – Villrein og kitere” av Petter Braaten.

Med bruk av moderne teknologi kan man enkelt dynamisk kanalisere all ferdsel og sørge for at ferdselen er villreinvennlig.

Tiltaket er banebrytende og har hatt stor positiv effekt overfor villreinen hvor vi mener at komiteen i merknadsform anerkjenner viktigheten av dette dynamiske tiltaket fortsetter, også for alle ferdsel typer i fremtiden, samtidig ber vi om følgende anmodningsvedtak:

  • Stortinget ber regjeringen om at pilotprosjektet til OKK videreføres til å gjelde hele Hardangervidda med hovedformål at tiltaket kan benyttes av alle brukergrupper. Regjeringen skal melde tilbake til Stortinget med effekten av tiltaket.

  • Stortinget ber regjeringen konsekvensutrede effekten av å opprette en felles dynamisk digital kanaliserings plattform med digitale kart basert på villreinens posisjoner for all type ferdsel.

Ferdselsrestriksjoner

Regjeringen ønsker å utrede varige og tidsavgrensede ferdselsrestriksjoner for enkelte typer ferdsel, blant annet kiting. Vi har forståelse for at det kan være behov på tidsavgrenset ferdselsrestriksjon i enkelte tilfeller, men dette må være svært godt begrunnet med kunnskapsbasert tilnærming og ikke basert på føre-var-prinsippet. OKK er kritisk til og imot at det skal vurderes å innføre varige ferdselsrestriksjoner for enkelte ferdsel typer, som for eksempel kiting. Dette er i direkte strid med allemannsretten og bryter prinsippet om minst mulig inngripende tiltak. Forslaget er tynt begrunnet og ikke kunnskapsbasert.

Friluftslivet er kontinuerlig under endring og skal bestå av et stort mangfold uavhengig om den anses for å være tradisjonell eller moderne. OKK mener at det skal være mulig å utøve sin friluftsaktivitet så lenge ferdselen er villreinvennlig. Vi ber om at komiteen gjør følgende anmodningsvedtak:

  • Stortinget ber regjeringen om å ikke utrede varige ferdselsforbud for enkelte ferdselsformer, som for eksempel kiting, men skal i stedet komme tilbake til Stortinget i samråd med friluftsorganisasjonene med utredning om hvordan ferdselen kan dynamisk kanaliseres uten at det settes inngripende tiltak som forbud. 

Kunnskapsbasert tilnærming

Regjeringen er opptatt av at man skal ha kunnskapsbasert tilnærming til hvordan vi skal forvalte og sikre en levedyktig villreinbestand for å komme med treffende tiltak som virker. Det er vi glade for. 

Det er utfordrende for Oslo Kiteklubb å stå i en ensidig debatt hvor det påpekes at kitere har et stort skadepotensial overfor villrein når det ikke foreligger en eneste fagfellevurdert vitenskapelig kunnskapsbasert analyse som konkluderer med at kiteaktiviteten faktisk er til skade for villreinbestanden. All villreinfaglig dokumentasjon og rapporter lener seg på ene og alene på en masteroppgave fra 2007 skrevet av “Marte Synnøve Lilleeng”, “Atferdsresponser hos villrein ved direkte provokasjon fra skiløper og kite”.

Eksempel på dette ser vi også i Stortingsmeldingen hvor det henvises til “Per Jordhøy – Problematikk ikring ferdsle og villrein i Rondane – NINA Rapport 331” fra 2008. Denne rapporten viser også til masteroppgaven fra 2007. Rapporten til Jordhøy inneholder kun et lite avsnitt om kiting og er benyttet som grunnlag for å opprette et generelt kiteforbud i Rondane.

Det er ikke gjort noen form for nyere studier i senere tid om hvilken påvirkning kitere faktisk har overfor villreinen. OKK opplever at datagrunnlaget er tynt begrunnet og lite faktabasert. Masteroppgaven er eksperimentell og har som hovedoppgave å bekrefte at studenten behersker modellering og analyse. Oppgaven har ikke som formål å evaluere og konkludere det eventuelle skadepotensialet kiting kan ha. Dessverre har det fått lov til å etablere seg en feilaktig sannhet om kiternes skadepotensiale over mange år i enkelte miljøer.

99,5% av all kiteaktivtet (analyser fra Strava) foregår maksimalt ca 5 km fra nærliggende vei hvor som oftest villreinen ikke oppholder seg. Det er unntaksvis få som ferdes over større avstander (turkiting) som har større risiko for å møte på villrein. Oslo Kiteklubb og kitemiljøet i Norge er svært opptatt av at vi skal ta vår andel av ansvaret å opptre med en villreinvennlig ferdsel slik vi allerede har opprettet med de dynamiske forbudssonene.

Vi kritisk til at det legges frem forslag om bruk av varige ferdselsrestriksjoner for kiting når kunnskapsgrunnlaget for et slik inngripende tiltak er tynt og mangelfullt. Vi anmoder at komtien gjør merknader på dette i sin innstilling til Stortinget og ber om følgende anmodningsvedtak:

  • Stortinget ber regjeringen å utrede grundige forsknings-/ analyser over hvilke skadepotensiale de ulike ferdselsformer som er foreslått som kan bli regulert med ferdselsrestriksjoner faktisk har ovenfor villreinen.

 

Med vennlig hilsen
Anders Horgen
Styreleder