🇩🇰Danmark 2024🇩🇰
Billetter finner du her kl.18

§1. NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Oslo Kiteklubb, den har sete i Oslo og ble stiftet den 1. Juni 2011. Klubben har eksistert lengre en dette, men 1. Juni 2011 ble klubben formelt stiftet og disse vedtektene vedtatt.

Foreningens formål er å:
a) Gi medlemmene anledning til å oppleve kitesurfing og snowkiting, og arrangere turer samlinger og lignende

b) Spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for kitesurfing og snowkiting

c) Legge forholdene til rette for at både erfarne og nybegynnere kan få størst mulig glede av sporten

d) Representere kitemiljøet på Østlandet overfor myndigheter, interesseorganisasjoner og andre organisasjoner

e) Samarbeide med andre organisasjoner innen sporten, for å bidra til en styrking av kitemiljøet i Norge

f) Oppnå gode priser og rabatter til foreningens arrangementer og enkelte tilbud som rettes til medlemmer av foreningen

§2. MEDLEMMER

a) Enhver person som kan bifalle foreningens formål, kan bli medlem av foreningen. Ethvert medlem har rett og plikt til – gjennom demokratiske avgjørelser – å delta i foreningens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.

b) Kontingent og kontingent-periode fastsettes til enhver tid av styret. I spesielle tilfeller kan styret frita et medlem fra å betale kontingent for et bestemt tidsrom.

c) Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet kan, etter å ha fått mulighet til å forklare seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

§3. ORGANISASJON

Foreningens plikter og oppgaver ivaretas av:
a) Årsmøtet – som er foreningens øverste myndighet og består av medlemmene

b)
Styret – som forestår den daglige driften

§4. ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes innen 15. Juni hvert år.

Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og referent

b) Behandle styrets årsberetning

c) Behandle styrets regnskap

d) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet

e) Trekke opp retningslinjer for foreningens virksomhet

f) Velge minst 2 styremedlemmer

Alle velges for 1 år, men minst 1 fra det gamle styret bør være representert i det nye styret. Styret konstituerer seg selv og oppnevner leder. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 2 uker før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Vedtak fra årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et flertall i styret finner det påkrevd, eller når minst 15 medlemmer krever det. Det kalles inn med 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§6. STYRET

Styret består av minst 3 medlemmer alt etter som det fungerende styret finner det formålstjenlig. Styremøter avholdes ved behov. Ved frafall rykker vararepresentant opp og styret kan oppnevne en ny vararepresentant.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Vararepresentanter har møte- og talerett på styremøter. Vararepresentanter har stemmerett når de erstatter et fraværende styremedlem.

§7. DRIFT

Styret forestår den daglige ledelsen av foreningens virksomhet. Ved siden av å fordele foreningens gjøremål mellom seg så langt som mulig, kan styret be andre medlemmer påta seg oppgaver.

§8. MEDLEMSMØTE

Styret kan kalle inn til medlemsmøter når medlemmer av foreningen finner det ønskelig. Dets oppgave vil være å bringe foreningens medlemmer og styret i kontakt med hverandre gjennom diskusjoner om foreningens virksomhet.

§9. ØKONOMI

Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember og foreningens regnskap føres av økonomiansvarlig eller den styret bemyndiger. Det kan utpekes kasserer for helt eller delvis frittstående undergrupper/aktiviteter.

Regnskapet skal til enhver tid kunne fremlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger 1 revisor som har til oppgave å gå gjennom foreningens regnskaper og foreta eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem. Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§10. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen.

§11. SIGNATURETT

Leder og nestleder har signaturrett hver for seg.

§12. VEDTEKTSENDRINGER

En lovendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

Vedtektene er vedtatt på årsmøte fredag 10. mai 2019.