Miljødirektoratet endrer Statsforvalteren sitt vedtak ang Teibern

Miljødirektoratet har endret Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt vedtak angående montering av vindmåler på Lille Danmark. Oslo Kiteklubb har fått midlertidig tillatelse til oppføring av vindmåleren på Teibern. Vindmåleren må fjernes dersom det blir vedtatt fellingstillatelse på trestolpen. Styret skulle gjerne sett at Miljødirektoratet gav OKK medhold i at stolpen skulle bestå eller ble fredet frem til den av naturlig alderdom må felles. Krysser fingrene for at Statsforvalteren ikke vurderer det som nødvendig å felle stolpen i nær fremtid.

Du kan lese hele vedtaket fra Miljødirektoratet her.

Brev fra Miljødirektoratet

Saksnummer hos Miljødir:
22/3933

Dato:
05.09.2022

Tittel:

Vedtak i klagesak om oppføring av vindmåler i Eldøya-Sletter landskapsvernområde.

Innledning

Vi viser til klagen på Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt vedtak 08.04.2021. Klagesaken ble oversendt fra Statsforvalteren 22.02.2022.

Vedtak

Miljødirektoratet endrer Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt vedtak. Det gis en midlertidig tillatelse til oppføring av vindmåler på eksisterende stolpe på halvøya Danmark i Eldøya-Sletter landskapsvernområde. Vindmåleren må fjernes dersom stolpen som vindmåleren monteres på, tas ned eller fjernes.

Vedtaket er fattet etter verneforskriften § punkt IV nr. 1 jf. naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ og forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.

Dere kan ikke klage på vedtaket.

Bakgrunn for saken

Oslo kiteklubb søkte 03.02.2021 om tillatelse til oppføring av vindmåler på en eksisterende, frittstående, ca. 10 meter høy kreosotimpregnert stolpe. Stolpen står på en åpen strand, på den lille halvøya Danmark i Eldøya-Sletter landskapsvernområde.

Statsforvalteren fattet 08.04.2021 vedtak om å avslå søknaden. Statsforvalteren mente at oppføring av vindmåleren ikke var å anse som en vesentlig samfunnsinteresse, jf. naturmangfoldloven § 48 første ledd, tredje alternativ.

Videre mente Statsforvalteren at vindmåleren framstår som et godt synlig fremmedelement. Stolpens størrelse og plassering er ifølge Statsforvalteren ikke forenlig med verneformålet og den vil klart påvirke verneverdiene negativt. Det ble vist til man lenge har ønsket å fjerne stolpen, men at det er uklart hvem som har oppført den og hvilken hensikt den har hatt.

Klagers argumenter

Oslo kiteklubb påklagde Statsforvalterens vedtak 09.04.2021. Kiteklubben ba om et møte med Statsforvalteren for å finne alternative løsninger. Vindmåleren opplyses å allerede være i drift etter en feilaktig godkjenning av kommunen. Data fra den er derfor allerede tilgjengelig på nettet.

Kiteklubben mente vindmåleren, i tillegg til nytten for kiterne, har stor samfunnsmessig nytteverdi for alle trafikanter til sjøs. Det vil derfor ha store sikkerhetsmessige konsekvenser å fjerne vindmåleren.

Møte med Statsforvalteren ble avholdt 25.05.2021. I dette møtet ble det opplyst at vindmåleren er velplassert i forhold til fremherskende vindretninger. Vindmåleren øker attraktiviteten, bruken og sikkerheten for kitere i området i betydelig grad. Kiteklubben har en vindmåler ved Støtvig Hotell, drøye 3 km lenger nord. Denne er langt dårligere plassert i forhold til interessante vindforhold. Det opplyses at området omkring omsøkte vindmåler har egenskaper som gjør at kitere med ulik kompetanse kan bruke området samtidig og at den derfor har stor betydning.

Bruken av området har økt også for andre brukergrupper, noe som indikerer at vindmåleren gir
informasjon av stor betydning for flere og derfor mener kiteklubben at den har stor samfunnsmessig betydning. Det opplyses at det ikke er funnet noen alternativ plassering utenfor verneområdet. Andre vindmålere i Oslofjorden er langt unna.

Uttalelse fra Redningsselskapet

I brev 05.07.2021 uttrykker Redningsselskapet at vindmålere langs kysten er et viktig verktøy for brukere av sjøen, siden bruk av vind- og værmålere kan redusere antall redningsaksjoner. Omsøkte vindmåler i Larkollen dekker et av de mest trafikkerte områdene for sjøaktivitet i Oslofjorden, og Redningsselskapet mener at vindmåleren dermed er til hjelp for beredskapen i området.

Statsforvalteren i Oslo og Viken sine merknader

Statsforvalteren opplyser 14.10.2021 at de i klagebehandlingen er gjort oppmerksom på at bruken av data fra vindmåleren er mer omfattende enn først antatt. Bruken er likevel ikke av en slik art at vilkåret om «vesentlige samfunnsinteresser» jf. naturmangfoldloven § 48 første ledd, tredje alternativ, er oppfylt. Det vises i denne sammenheng til at vindmåleren ikke er av nasjonal betydning.

Statsforvalteren mente at vilkåret for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ heller ikke var oppfylt. Det ble vist til at vindmåleren er plassert øverst på en ca. 10 meter høy stolpe som står eksponert på en åpen, vindpåvirket og naturlig rullesteinstrand. Det er ingen andre tekniske inngrep eller installasjoner på stranden. Den framstår som et godt synlig fremmedelement fra en større del av verneområdet. Statsforvalteren mente at stolpens størrelse og plassering ikke er forenlig med verneformålet og at den klart påvirker verneverdiene negativt og dermed strider mot verneformålet.

Merknader til Statsforvalterens forberedende klagebehandling

Oslo kiteklubb skriver i brev til Miljødirektoratet 25.03.2022 at de mener opprettholdelsen av vedtaket er feil og svært uheldig for de myke sjøtrafikantene i området.

Sikkerhet til sjøs er av «nasjonal betydning og interesse». Vindmåleren dekker et av de mest trafikkerte områdene for sjøaktivitet i Oslofjorden og er av de mest brukte i hele Oslofjorden.
Kiteklubben er uforstående til at dispensasjon kun kan gis ut ifra nasjonal betydning og mener at sikkerheten til sjøs må veie tyngre. Enhver drukningsulykke er av «nasjonal betydning og interesse». Plasseringen av vindmåleren på Eldøya-Sletter Landskapsområde er strategisk viktig for å kunne lese utviklingen av vær- og vindforhold for de ulike lokale nærområdene lenger inn i Oslofjorden.

Det opplyses at stolpen som vindmåleren er montert på, har stått på Eldøya i 10 år eller mer uten at Statsforvalteren har gjort tiltak på å fjerne denne. Statsforvalteren har heller ikke kunnskap om stolpens eier og stolpens formål. Kiteklubben har ingen opplysninger om at det foreligger klager på stolpen.

Eldøya ligger slik til at fremkommeligheten til øya kun er mulig til fots ved lavvann fra Teibern eller ved bruk av båt. Stolpen er lite synlig fra badestranden og området rundt kyststiene ved Teibern / Larkollen. Oslo Kiteklubb valgte å installere vindmåleren nettopp på denne stolpen fordi tiltaket skulle være så lite inngripende og skånsomt som mulig, i tillegg til at dette gir best mulig målinger av værforhold.

Det vises til møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken, hvor tre alternative løsninger ble diskutert. Det første er å la stolpen stå siden dette er mindre inngripende enn å sette opp ny installasjon. Det andre er å oppføre en ny installasjon på Eldøya hvor alle krav til eventuell utforming følges. Siste alternativet er en annen plassering, for eksempel på Sletter-øyene, noe som ville gitt enda bedre vær- og vindmålinger.

Kiteklubben mener at siden vindmåleren har så vesentlig samfunnsmessig nytteverdi til sjøs og det ikke finnes andre mindre inngripende alternativer i Eldøya-Sletter Landskapsvernområde, så bør det gis dispensasjon til å la eksisterende stolpe stå.

Avslutningsvis ber Kiteklubben om et møte med Miljødirektoratet for å drøfte saken og at vi kan få belyst alle sider av saken før endelig vedtak fattes.

Miljødirektoratets vurderinger

Vi er klageinstans i saken, og kan derfor prøve alle sider av den. Vi kan også ta hensyn til nye omstendigheter og forhold som ikke er tatt opp i klagen.

Hva gjelder saken?

Saken gjelder søknad om oppføring av vindmåler i Eldøya-Sletter landskapsvernområde. Vindmåleren ønskes oppført på allerede eksisterende stolpe som er ca. 10 meter høy. Oslo kiteklubb har påklagd Statsforvalterens avslag på søknaden.

Regelverk

Eldøya-Sletter landskapsvernområde ble vernet ved kgl.res. 22. august 1997. Formålet med vernet er å bevare naturmiljøet i et område med et sjeldent natur- og kulturlandskap med store berggrunns- og kvartærgeologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske verdier.

I landskapsvernområdet er det forbud mot alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder blant annet oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller andre innretninger, se punkt IV nr. 1. Opplistingen i denne bestemmelsen er ikke uttømmende.

Forbudet omfatter oppføring av vindmåleren. Verneforskriften har ikke noen dispensasjonsbestemmelse for installasjoner som omsøkt her, slik at en eventuell tillatelse må hjemles i den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 første ledd.

Ifølge denne bestemmelsen kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Med alternativet “vesentlig samfunnsinteresse” menes tungtveiende hensyn av nasjonal betydning, se veileder (M106-2014) ” Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter” side 14. Selv om sikkerhet til sjøs generelt er viktig vil ikke denne unntaksbestemmelsen gi hjemmel for ethvert tiltak som har sjøsikkerhet som formål. Selv om data fra vindmåleren benyttes av flere typer trafikanter i Oslofjorden, i tillegg til medlemmene i Oslo Kiteklubb, er vindmåleren ikke av nasjonal betydning slik bestemmelsen forstås og praktiseres. Tiltak som har stor lokal interesse eller regional betydning er ikke tilstrekkelig som grunnlag for dispensasjon etter dette alternativet.

Tiltaket må derfor vurderes etter bestemmelsens første alternativ som åpner for at det kan gis tillatelse til tiltak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål eller kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Av forarbeidene går det frem at bestemmelsen ikke kan anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket, men skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutsees eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Bestemmelsen gjelder i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av stor betydning for søker sammenholdt med verneinteressene.

Selv om vilkårene for en eventuell dispensasjon er oppfylt, må forvaltningsmyndigheten foreta en
selvstendig vurdering av om det kan gis dispensasjon. Ingen har krav på dispensasjon og utgangspunktet for vurderingen er det omsøkte tiltaks påvirkning på verneverdiene og andre naturverdier i området, avveid mot hensynet til klager og klagers behov for tiltaket.

Det foreligger en forvaltningsplan for verneområdet, vedtatt 16.12.2002. Hovedregelen for Danmark er å la dagens naturtilstand utvikle seg fritt.

Konkret vurdering

Vi har kunnskap om området fra forvaltningsplanen for området, Naturbase og saksforberedelsen ellers, jf. naturmangfoldloven § 8. I forvaltningsplanen beskrives det aktuelle området Danmark som en liten halvøy som er en del av Onsøymorenen. Strandlinja på halvøya er av rullestein. Det meste av øya er skogkledd, hovedsakelig av furu. Nærmere beskrivelse av Danmark finnes på forvaltningsplanens side 14.

Vi har lagt til grunn at søknaden kun gjelder oppføring av selve vindmåleren.

Verneformålet for Eldøya-Sletter landskapsvernområde er å bevare naturmiljøet i et område med et sjeldent natur- og kulturlandskap med store berggrunns- og kvartærgeologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske verdier.

Inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, jf. verneforskriftens punkt IV nr. 1. Hvorvidt et tiltak endrer landskapets art eller karakter må vurderes konkret. Også mindre tiltak kan i visse tilfeller påvirke landskapet. I hvilken grad det vil være tilfelle avhenger av flere forhold, for eksempel landskapets art, andre inngrep, inngrepets størrelse, farge, utseende, utforming med mer.

Ifølge søknaden består vindmåleren av følgende deler:
Holfuy vindmåler m/solcellepanel (H20 cm x B12 cm x D8 cm) med innebygget batteri og 2G GSM kommunikasjon.
Davis anemometer 6410 (L381 mm x B38 mm x H457 mm)

Søknaden inneholder også bilder av vindmåleren og stolpen som den ønskes plassert på.

Bildet viser ønsket plassering i Eldøya-Sletter landskapvernområde

Bildet viser forslag på installasjon på eksisterende stolpe.

Vindmåleren som ønskes montert er relativt liten. Utformingen, farge og utseende ellers er ikke iøynefallende. Vindmåleren ønskes plassert på allerede oppført stolpe på en åpen strand på halvøya Danmark. Selve vindmåleren vil etter vår vurdering, med sitt beskjedne utseende, ikke påvirke verneverdier nevneverdig og heller ikke være i strid med verneformålet. Vi mener derfor at vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ er oppfylt og at det er hjemmel til å gi dispensasjon.

Selv om vilkårene er oppfylt, har ingen krav på å få dispensasjon etter denne bestemmelsen. Det må foretas en konkret vurdering hvor klagers behov for tiltaket blir avveid mot hensynet til verneformål og andre naturverdier i området.

Oppføring av denne typen installasjoner ble det ikke tatt konkret stilling til i verneplanprosessen. Det vil derfor ikke være i strid med lovgivers intensjoner å gi dispensasjon i dette tilfellet. Vindmåleren er relativt liten i omfang og medfører små forstyrrelser. Vi legger til grunn at selve vindmåleren i liten grad vil påvirke landskapets art eller karakter.

For Oslo kiteklubb opplyses imidlertid vindmåleren å være av stor betydning for medlemmenes aktiviteter og trolig også for andre brukergrupper. Det opplyses at det ikke finnes alternative, aktuelle plasseringer utenfor verneområdet. Redningsselskapet sier i sin uttalelse at vindmåleren vil kunne redusere antall redningsaksjoner i området. Vi finner heller ikke grunn til å tro at tillatelsen skaper presedens, siden flere brukergrupper kan benytte samme måler. Miljødirektoratet finner på bakgrunn av en konkret vurdering å kunne gi dispensasjon til midlertidig plassering på eksisterende stolpe. Tillatelsen bortfaller dersom stolpen tas ned.

Statsforvalteren opplyser at de gjennom flere år har ønsket å fjerne stolpen og derfor i årevis har forsøkt å finne ut hvilken hensikt stolpen har hatt og hvem som har satt den opp. Statsforvalteren har ennå ikke lyktes med å få fjernet stolpen. Dersom Statsforvalteren gjennom det pågående arbeid finner at det er grunnlag for å fjerne stolpen, må vindmåleren fjernes.

Vi finner på bakgrunn av de vurderinger vi har gjort overfor å ta klagen til følge og gi en midlertidig tillatelse til oppføring av vindmåleren. Vindmåleren må fjernes dersom stolpen den er montert på tas ned.

Hilsen
Miljødirektoratet

Sign:
Knut Fossum / seksjonsleder
Marit Doseth / seniorrådgiver