Nå gjelder det å ha 2 tanker i hodet samtidig!

Oslo Kiteklubb har siden november arbeidet intenst med de inngripende tiltakene Statsforvalteren i Oslo & Viken har foreslått i sitt utkast til tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda.

Vi har lagt ned ca. 1 månedsverk i arbeidstimer så langt.

Det er viktig for oss å presisere at vi skal bidra til at villreinstammen får best mulig levevilkår, men samtidig er det svært viktig for oss at våre rettigheter som «friluftsgruppe» blir ivaretatt på en skikkelig måte. At kiting skal foreslås forbudt med “speilvendingsprinsippet” på Hardangervidda og  totalforbud for kiting på Knustø, er noe vi ikke kan stå innenfor eller akseptere. Dette bryter og utfordrer prinsippene for fri ferdsel / allemannsretten.

Vi har arbeidet aktivt på flere plan som involverer ulike etater, organisasjoner og samarbeidspartnere. Det er mye arbeid som foregår i kulissene.

Hva er gjort så langt?

 • Vi har sendt inn innspill og kommentarer til Statsforvalteren ang. tiltaksplanene
 • Inngått avtale med advokat og satt av betydelig beløp til advokathonorarer.
 • Gjort oss svært godt kjent med:
  • gjeldende rettspraksis.
  • utkastet til Statsforvalteren
  • utkastet til Miljødirektoratet
 • Etablert dialog med DNT.
 • Etablert dialog med Viken fylkeskommune.
 • Etablert samarbeid med Stavanger Kiteklubb og Sørkite.
 • Gjennomført møte med Klima- og miljødepartementet i desember.
 • Avtalt møte med Miljødirektoratet i Trondheim i slutten av januar 2024.
 • Oppfordret Miljødirektoratet om å bestille “Dynamiske forbudssoner” til Statens Naturoppsyn for 2024 sesongen.
 • Laget en strategi for videre arbeid.

Fremover er det viktig at vi i kitemiljøet har 2 tanker i hodet samtidig hvor det kommer til gjeldende praksis og fremtidig praksis for bruken av Hardangervidda.

Derfor har vi for kommende sesong bedt Miljødirektoratet om å sende en bestilling til Statens Naturoppsyn (SNO) for å videreføre ordningen med dynamiske forbudssoner som vi utviklet i forrige sesong. Du kan lese mer om brevet vi har sendt her.

Det er viktig å være klar over at Statsforvalteren ikke har noen lovhjemmel til å regulere vår aktivitet pr. i dag enten den er organisert eller uorganisert slik vi tolker dagens rettspraksis og dermed gjelder kommende sesong som før (as-is). Alikevel er det viktig og fornuftig å etablere de «dynamiske forbudssoner» raskest mulig for kommende sesong for å redusere potensiell interessekonflikt ved å unngå unødvendig kontakt med dyrene. Vi tror dett er svært hensiktsmessig og vinn vinn for alle parter.

Møte med Klima- og Miljødepartementet (KLD).

Etter vårt eget initiativ har vi kontaktet KLD og bedt et samarbeidsmøte om vår situasjon.

Den 12. desember hadde vi et konstruktivt og godt møte med de ansvarlige i KLD som skal utarbeide Stortingsmedlingen for Villrein 2024 og videre arbeid med de tilhørende tiltak. Vi fikk presentert de problemstillinger vi ser i denne saken og presentert kitemiljøet godt med den ene timen vi hadde til rådighet. KLD har lovet å involvere OKK videre dersom saken skulle utvikle seg til å bli en større konflikt og når de har behov for vår kompetanse.

Tiltakene skal på høring med 3 mnd svarfrist ila 2024, men først skal en Stortingsmelding for villrein for 2024 utarbeides og vedtas av Stortinget først. Dette vil avgjøre på overordnet nivå hvilken politikk som skal føres i forvaltningen fremover.

Kommende møte med Miljødirektoratet i Januar

Etter vårt eget initiativ har vi kontaktet Miljødirektoratet og bedt om et samarbeidsmøte.

Vi reiser til Trondheim i slutten av Januar hvor vi har berammet et 2 timers møte hvor vi har som mål å få presentert kitemiljøet og se på mulige samarbeidsformer m.m.

Veien videre.

Vi ser det er et stort engasjement i denne saken, noe vi synes er veldig bra! Det bidrar til mange gode vinklinger, ideer og betraktninger.

Oslo Kiteklubb vil fortsette å jobbe strategisk videre i kulissene for å sikre at vi ikke blir tilsidesatt foran andre friluftsgrupper. 

Fremover er det svært viktig at vi står samlet som et sterkt og seriøst miljø som ønsker å samarbeide. 

Din støtte er veldig viktig i form av medlemskap for at vi skal kunne vise til hvor samlet vi står!

Ønsker alle en videre fin romjul og et riktig godt nytt år!

 

Hilsen
Styretsleder
Anders Horgen
Oslo Kiteklubb