Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen – trer i kraft 15. mai

Regjeringen har besluttet å ikke innføre forskriften som var på høring i høst, men ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15.mai 2021. Dette er i hovedsak videreføring av gjeldende regler.

Regjeringen legger vekt på at det er kommunene som skal fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy og at fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra merke/bade-bøyer. En ny straffebestemmelse er lagt til i den nye forskriften som klargjør at fartsovertredelser kan sanksjoneres med forenklet forelegg eller fengsel inntil 2 år.

Det er positivt at regjeringen har lyttet til innspillene i vårt høringssvar rundt de nasjonale fartsgrenser til sjøs, som var foreslått til maks 5 knop 100 meter fra land. 

Vi har hatt sporadisk dialog med Samferdselsdepartementet underveis hvor vi har vært på tilbudssiden for å se på våre utfordringer. Samferdselsdepartementets tilbakemelding har vært at høringssvaret til OKK har vært av så god kvalitet at det ikke har vært behov for drøftingsmøte oss imellom. 

Dessverre skulle vi ønsket at problemstillingen rundt “ferdsel ved badeplasser” og “fartøy” definisjonen ble hensyntatt i ny forskrift.

I brev fra Samferdselsdepartementet til Oslo Kiteklubb skriver de:
Videre inneholder den nye forskriften en bestemmelse om ferdsel ved badeplasser. Denne bestemmelsen er i stor grad en videreføring av gjeldende rett. Dette innebærer at kiting, som i dag, er omfattet av ferdselsreglene ved badeplasser.”

“Dersom det skal fastsettes et unntak for kiting og andre tilsvarende aktiviteter fra bestemmelsen, må dette utredes nærmere og sendes på høring. Vi vil komme tilbake til dere innen kort tid om denne problemstillingen, og om deres forespørsel om møte.”

Vi er synes det er synd at det ikke i forskriften gis unntak til at kitere kan sjøsette seg med høyere styrefart enn 5 knop for å komme ut bak bøyene, dette er vi uenig i. Vi skal selvsagt ikke drive vår aktiviteter innenfor bøyene, men det må kunne tillates at vi kan sjøsette oss på en forsvarlig måte på lik linje med andre myke trafikanter uten at det skaper farlige situasjoner for badende. Det er i dag helt uproblematisk at padlere, kajakk, sup etc fint kan sjøsette seg fra badeplasser uten at aktiviteten er ulovlig eller skaper farlig situasjoner for å komme seg bak badebøyene.

Oslo Kiteklubb vil jobbe videre rundt problemstillingen “ferdsel ved badeplasser” og definisjonen av “fritidsfartøy” og “fartøy” begrepene sammen med Samferdselsdepartementet.

Pressemelding fra regjeringen
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-fartsgrenser-pa-sjoen/id2845279/

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen finner du her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-19-1214

Gammel forskrift om fartsgrenser på sjøen finner du her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-26-1407

Høringssvaret til Oslo Kiteklubb finner du her:
https://www.oslokiteklubb.no/?p=4365