Vindmåleren på Teibern står i fare for å bli fjernet!

Vindmåleren som ble installert på eksisterende stolpe av Oslo Kiteklubb på Teibern, (Lille Danmark/Eldøya), står nå i fare for å bli fjernet!

En kjedelig sak vi skulle vært foruten. Dette er en stor ulempe for alle myke trafikanter til sjøs dersom vi blir pålagt å fjerne vindmåleren. Saken startet med at OKK fikk skriftlig godkjent vedtak av Moss Kommune for installasjon av vindmåleren november 2020. Noen månder senere, vinteren 2021 oppdager kommunen at de ikke har hatt myndighet til å fatte vedtaket på Lille Danmark da forvaltningsansvaret for dette området tilhører Statsforvalteren i Oslo og Viken fylkeskommune. Vedtaket ble da opphevet etter at installasjonen var gjennomført.

Lille Danmark tilhører “Eldøya og Sletter Landskapsverneområde”.

Oslo Kiteklubb søkte dermed “Statsforvalteren i Oslo og Viken fylkeskommune” for godkjenning av installasjonen. I løpet av våren fikk vi avslag på søknaden, grunnet at vindmåleren ikke oppfyller kravene til “vesentlig samfunnsmessig interesse” iht «Forvaltning av verneforskrifter» (revidert i 2010) punkt 6.4.3.».

Vi påklaget vedtaket og har hatt et godt konstruktivt dialogsmøte med Statsforvalteren i vår påklage.

Den 22. mars 2022 oversender Statsforvalteren påklagen til vurdering hos Miljødirektoratet. I brevet fra Statsforvalteren erkjenner de nå at vindmåleren til Oslo Kiteklubb faktisk er av vesentlig samfunnsmessig nytte og at vilkåret for «Forvaltning av verneforskrifter» (revidert i 2010) punkt 6.4.3.». er oppfylt, men hovedregel forutsetter at kriteriet er av nasjonal betydning. Derfor er de uenig at søknaden kan godkjennes.

Vi er uenig i Statsforvalterens vurdering av saken og har påklaget saken videre til Miljødirektoratet som vil fatte endelig avgjørelse. Les vårt tilsvar til Miljødirektoratet lenger ned i denne artikkelen. Det har medgått mange timer i denne saken fra styrets side og vi håper virkelig at vi kan få opprettholde denne vindmåleren da vi vet hvor svært viktig den er for mange brukere!

 

Brev sendt til Miljødirektoratet

Saksnummer hos Miljødir:
22/3933

Dato:
25.03.2022

Tittel:

Merknader til brev sendt av Statsforvalteren i Oslo og Viken ang Eldøya-Sletter Landskapsvernområde.

 

Innledning

Vi er gjort oppmerksom på at Statsforvalteren i Oslo og Viken (sak: 2021/4276) har bedt Miljødirektoratet om endelig vedtak av brev sendt 22.03.2022.

Vi ønsker et møte med Miljødirektoratet, hvor Oslo Kiteklubb vil bidra og sikre at det faglige fra vår side av saken blir belyst før endelig vedtak fattes.

Kort om sakens gang:

19 okt. 2020,
OKK søker godkjennelse for installasjon av eksiterende trestolpe til Moss Kommune

24 nov. 2020,
Vedtak godkjent av Moss Kommune.

28 nov. 2022,
Vindmåleren bli installert av OKK.

3 feb. 2021,
Moss Kommune trekker sitt vedtak.

3 feb. 2021,
OKK søker godkjennelse for installasjon til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

4 apr. 2021,
Statsforvalteren i Oslo og Viken avslo godkjenning.

9 apr. 2021,
OKK påklager vedtaket til Statsforvalteren i Oslo og Viken

25 mai 2021,
Dialogmøte mellom Statsforvalteren og OKK

22 mars 2022,
Statsforvalteren opprettholder sitt vedtak og ber Miljødirektoratet for endelig avgjørelse

Vår merknad

Vi noterer oss at Statsforvalteren i Oslo og Viken erkjenner etter dialogsmøte 25.mai 2021 at vindmåleren har vesentlig samfunnsmessig interesse, men er uenig at tiltaket er nødvendig vurdert ut fra kriteriet at interessen ikke er av nasjonal betydning («Forvaltning av verneforskrifter – pkt. 6.4.3»).

Vi mener at opprettholdelsen av vedtaket er feil og svært uheldig for de myke sjøtrafikantene i området. Enhver forhindret dramatisk redningsaksjon / ulykke / drukningsulykke til sjøs er av «nasjonal betydning og interesse»

Vindmåleren er plassert og dekker et av de meste trafikkerte områdene for sjøaktivitet i Oslofjorden. Vi har i snitt årlig 36.000 unike besøkende på hver enkelt av våre vindmålere. Den aktuelle vindmåler i denne saken er en av de mest brukte i hele Oslofjorden.

Vi stiller oss uforstående til at dispensasjon kun kan gis ut ifra nasjonal betydning og at det ikke vektlegges hvor stor faktisk lokal / regionalt sikkerhetsmessig tiltak dette har for de   i området. Vår vurdering er at sikkerheten til sjøs må veie tyngre enn kriteriet for nasjonal betydning (pkt. 6.4.3). Bruk av vær og vindmålere reduserer dramatiske redningsaksjoner til sjøs og øker sikkerheten til de myke sjøtrafikantene betraktelig. Vi mener også at enhver drukningsulykke er av «nasjonal betydning og interesse» som ingen ønsker.

Vindmålerne til Oslo Kiteklubb som er plassert i Oslofjorden gir alle typer myke trafikanter, fritidsbåter, seilfartøy og kitere gratis tilgang til vær- og vindforhold i sanntid.

Plasseringen av vindmåleren på Eldøya-Sletter Landskapsområde er strategisk viktig for å kunne lese utviklingen av vær- og vindforhold for de ulike lokale nærområdene lenger inn i Oslofjorden. Sammen med de andre lokale vindmålere Oslo Kiteklubb har plassert i Oslofjorden, vil man sammen med måleren på Eldøya danne seg et riktig bilde av værforholdene før man sjøsetter seg til sjøs.

Inngrep

Det er viktig for oss å belyse at Oslo Kiteklubb er opptatt av at inngrep i natur alltid skal være så lite
som mulig. Vi erfarer at hvor stolpen til vindmåleren er installert, har stått på Eldøya i 10år eller mer uten at Statsforvalteren har gjort tiltak på å felle denne. Statsforvalteren har heller ikke kunnskap om stolpens eier og stolpens formål.

Vi erfarer at det også ikke foreligger klager på at trestolpen eksisterer på Eldøya annet enn at Statsforvalteren ønsker å felle den. Eldøya ligger slik til at fremkommeligheten til øya kun er mulig til fots ved lavvann fra Teibern eller ved bruk av båt. Stolpen er lite synlig fra badestranden og området rundt kyststiene ved Teibern / Larkollen.

Oslo Kiteklubb valgte å installere vindmåleren nettopp på denne stolpen fordi tiltaket skulle være så lite inngripen og skånsomt som mulig i tillegg til at dette gir best mulig målinger av værforhold. Hvordan installasjonen er gjennomført kan sees i denne video: https://vimeo.com/485695155

I dialog med Statsforvalteren i Oslo og Viken, har vi diskutert
– la stolpen stå, mindre inngripen enn å sette opp ny installasjon
– ny installasjon på Eldøya hvor OKK følger alle krav til evt. utforming
– annen plassering, f.eks. på Sletter øyene (ville gitt enda bedre vær og vindmålinger)

Når vi vet at vindmåleren er av en så stor vesentlig samfunnsmessig nytteverdi til sjøs og man ser at det ikke finnes andre mindre inngripende alternativer i Eldøya-Sletter Landskapsvernområde, mener vi det bør gis dispensasjon til å la eksisterende stolpe stå, ref. 6.4.3. Oslo Kiteklubb har foreslått at vi kan gjøre en ny installasjon på Eldøya, men dette vil oppfattes som mer inngripen og mindre naturlig i verneområdet. Derfor mener vi at det beste alternativet sett fra «Forvaltning av verneforskrifter» at det gis dispensasjon til å la stolpen stå. Det bes også vurderes om Oslo Kiteklubb kan få forvaltningsansvaret for stolpen slik man har en eier av stolpen.

Avslutningsvis ber vi om et møte med Miljødirektoratet for å drøfte saken og at vi kan få belyst alle sider av saken før endelig vedtak fattes.

På forhånd takk,
Med vennlig hilsen
Styreleder i Oslo Kiteklubb
Anders Horgen